Regulamin Portalu

 

Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu www.dobrymontazysta.pl, prawa i obowiązki jego Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów prowadzących Portal i nim zarządzających. Podczas rejestracji w Portalu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.

 

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.    Administrator -  Podmiot, który na zlecenie właściciela Portalu (Usługodawcy) zarządza jego prawidłowym działaniem.

2.    Ban - Blokada nałożona na Użytkownika, który złamał zasady Regulaminu.

3.    Forum - Dostępne dla zawodowych montażystów, niektóre wątki dostępne wyłącznie dla autoryzowanych montażystów.

4.    Baza Wiedzy  - dostępne dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Niektóre treści dostępne są wyłącznie dla zawodowych montażystów lub tylko dla autoryzowanych montażystów.

5.    Strefa Autoryzowanego Montażysty - dostępne tylko dla autoryzowanych montażystów.

 • Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat galerii lub artykułu, wystawione przez Użytkownika Serwisu.
 • Moderator – osoba dbająca o porządek i wysoką jakość na Forum.
 • Nazwa Użytkownika - indywidualna i niepowtarzalna nazwa, jaka została wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji w Portalu.
 • Panel Użytkownika - miejsce, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy, związane z zarejestrowaniem w Portalu. Dane te są udostępniane innym Użytkownikom i gościom Portalu. Mogą być też wykorzystywane przez Usługodawcę i Partnera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Partner - podmiot, który wraz z właścicielem Portalu dba o jego rozwój i wsparcie merytoryczne.
 • Portal - portal internetowy www.dobrymontazysta.pl, będący własnością Usługodawcy, umieszczony pod adresem  www.dobrymontazysta.pl
 • Post - jest to każdy wpis dodany przez Użytkownika Portalu na Forum.
 • Profil Użytkownika - wizytówka Użytkownika Portalu, dzięki której pozostali Użytkownicy otrzymują podstawowe informacje o właścicielu konta.
 • Punkty - każdy Użytkownik Portalu www.dobrymontazysta.pl ma możliwość zdobywania specjalnych punktów za ściśle określone działania (punkty profesjonalisty za przynależność do grupy autoryzowanych montażystów Porta oraz punkty za aktywność na Portalu). Punkty te mogą mieć wpływ na status Użytkownika Portalu w społecznościowej hierarchii.
 • Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Użytkowników, Usługodawcy, Partnera i Administratora Portalu.
 • Tag - słowo kluczowe, które natychmiast przenosi Użytkownika bezpośrednio w odpowiednie miejsce lub miejsca na Portalu kojarzące się z tym słowem.
 • Usługi - Wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w oparciu o niniejszy Regulamin.
 • Usługodawca  - Właściciel Portalu www.dobrymontazysta.pl , świadczący Usługę udostępniania zasobów Portalu na rzecz jego Użytkowników.
 • Użytkownik - Osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Portalu www.dobrymontazysta.pl
 • Wątek - wyróżniony graficznie temat proponowany przez użytkownika do wymiany poglądów w ramach Forum.

 

§ 2

Informacje ogólne

 1. Właścicielem oraz Usługodawcą Portalu www.dobrymontazysta.pl  jest Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Szkolna 54, 84–239 Bolszewo, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000 504 087, NIP: 585 000 62 04, REGON: 190542423.
 2. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu należy zgłaszać do Administratora za pośrednictwem poczty internetowej na adres:  kontakt@dobrymontazysta.pl
 3. Usługodawca oraz Administrator Portalu www.dobrymontazysta.pl zastrzegają sobie prawo do:

  1. tymczasowego wyłączania Portalu lub/i Forum;
  2. korekty lub edycji informacji wysłanych przez Użytkowników Portalu;
  3. całkowitego zamknięcia Portalu lub Forum bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników;
  4. doboru Partnerów Portalu w zależności od zaistniałych potrzeb.
   
 4. Usługodawca informuje, że podczas odwiedzania strony, w systemie Użytkownika są umieszczane pliki cookies, co jest konieczne do prawidłowego działania niektórych funkcji Portalu. Użytkownik Portalu może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności oraz przetwarzania plików cookies przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności oraz polityce cookies dostępne na stronie www.dobrymontazysta.pl .


§ 3

Rejestracja i Profil Użytkownika

 

 1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 2. Rejestracja na Portalu branżowym www.dobrymontazysta.pl dotyczy użytkowników będących profesjonalnymi montażystami drzwi lub złotymi rączkami zajmującymi się hobbystycznie pracami wykończeniowymi. Następuje ona po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu oraz wypełnieniu Formularza rejestracyjnego stanowiącego integralną część Regulaminu.
 3. Profil Użytkownika zostaje utworzony w momencie skutecznej rejestracji na stronie www.dobrymontazysta.pl .
 4. O aktywacji Profilu Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik może umieścić w Profilu swój graficzny wizerunek (tzw. avatar), dodatkowe informacje tekstowe (mówiące o swoich zainteresowaniach, działalności, doświadczeniu zawodowym) oraz galerie ze zdjęciami prywatnymi prezentującymi własne realizacje.
 6. Zakładając własny Profil, Użytkownik zgadza się na rejestrowanie przez Administratora statystyk swojej obecności i aktywności w Portalu (m.in. ilości dokonanych Komentarzy, wpisów na forum czy ilości rozwiązanych testów). Administrator zastrzega sobie możliwość rozbudowy statystyk o nowe elementy.
 7. Login Użytkownika pojawiać się będzie w przypadku dodania Komentarza lub Postu na Forum.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika dane osobowe w formularzu rejestracyjnym są błędne lub fałszywe.
 9. Profil Użytkownika, który przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, nie wykazuje żadnej aktywności, może zostać usunięty bez uprzedniego powiadomienia.
 10. Użytkownik Portalu zobowiązuje się do używania Profilu Użytkownika zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 11. W celu realizacji usługi dostępu do Portalu Usługodawca kontaktować się będzie z Użytkownikiem za pomocą elektronicznych i telekomunikacyjnych środków komunikacji (np.: email, telefon, ect.).
 12. Na stronach Portalu mogą pojawić się linki do stron innych podmiotów zawierające ich ofertę umieszczane przez Użytkowników. Podmioty te mogą mieć własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty oraz usługi stron trzecich.  
   

§ 4

Ochrona danych osobowych
 

 1. Użytkownik, dobrowolnie podając swoje dane osobowe w Formularzu Rejestracyjnym dostępnym na stronie www.dobrymontazysta.pl , oświadcza, że są one zgodne z prawdą oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę, zgodnie z wyrażonymi zgodami.
 2. Podczas rejestracji, użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych:
 1. nazwy Użytkownika, która staje się automatycznie loginem Użytkownika;
 2. hasła dostępowego;
 3. Imienia i Nazwiska;
 4. adresu korespondencyjnego;
 5. adresu e-mail;
 6. numeru telefonu.
 1. Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), żeby następujące Jego dane ukazywały się innym użytkownikom po zalogowaniu:
 1. Imię i Nazwisko;
 2. miejscowość;
 3. województwo;
 4. numer telefonu
 1. W celu uzyskania możliwości reklamowania swoich usług Użytkownik wyraża zgodę (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie następujących danych:
 1. NIP;
 2. REGON;
 3. nazwa firmy;
 4. adres prowadzenia działalności;
 1. Podane przez Użytkownika dane przetwarzane są:
 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych m.in. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s1) (zwanym dalej RODO) i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami;
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności i polityką cookies, oraz Regulaminem Portalu;
 3. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji Usług (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO);
 4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Usługodawcy (prawnie usprawiedliwionych celów, przy czym prawnie usprawiedliwionym celem Usługodawcy jest marketing produktów i usług własnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Użytkownik ma prawo do:
 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 3. sprostowania swoich danych osobowych;
 4. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy;
 6. przeniesienia danych do innego administratora danych.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że Administratorem Danych (ADO) Portalu www.dobrymontazysta.pl  jest Porta KMI Poland Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolna 54 (84-390), KRS: 0000504087.
 2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem email: IOD_PORTA@baltis.pl lub korespondencyjnie na adres „Inspektor ochrony danych Porta KMI Poland”, Baltis Investment Sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia, lub na adres administratora danych.
 3. Dane użytkownika mogą być udostępnione przez ADO następującym podmiotom:
  1. Porta KMI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolna 54 (84-390);
  2. podmiotom trzecim – w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa współpracującym z ADO w celu udostępnienia Portalu (np.: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, agencjom szkoleniowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, ect.);
  3. uprawnionym organom publicznym.
 4. W przypadku udostępnienia danych osobowych Użytkownika ADO wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania udostępnionych danych jedynie w celu świadczenia usługi lub produktu.
 5. W stosunku do danych osobowych Użytkownika, ADO może zastosować profilowanie w zakresie i w związku ze statystyką marketingową. ADO nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących wpłynąć na sytuację osób, których dane dotyczą.
 6. Dane osobowe Użytkownika, ADO przechowuje nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadził, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu ich przechowywania.
 7. Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw za pośrednictwem poczty email, oraz poczty tradycyjnej na adres IOD lub ADO wskazane powyżej.
 8. ADO w terminie miesiąca od otrzymania żądania dotyczącego praw Użytkownika, udzieli odpowiedzi w związku z żądaniem Użytkownika. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji odpowiedzi może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
 9. W przypadku, gdy żądanie Użytkownika okazało by się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, szczególnie ze względu na swój nagminny charakter, ADO może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku lub odmówić podjęcia działań w związku z nadmiernym żądaniem o czym informuje Użytkownika składającego żądanie.
 10. Użytkownik ma również prawo w przypadku z niezadowolenia z uzyskanej od IOD lub ADO odpowiedzi, złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

§ 5

Ogólne zasady korzystania z Portalu
 

 1. Prawo do pisania Komentarzy mają wszyscy zarejestrowani użytkownicy.  Prawo do pisania postów na forum mają tylko zawodowi oraz autoryzowani montażyści. Autoryzowani montażyści mają dodatkowo dostęp do  Strefy Autoryzowanego Montażysty.
 2. Zarejestrowani użytkownicy mogą komentować materiały takie jak: artykuły w Bazie Wiedzy, relacje z imprez branżowych, filmy instruktażowe), informacje zamieszczane przez innych Użytkowników Portalu.
 3. Dostęp do korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu przysługuje tylko Autoryzowanym Montażystom Porta.
 4. Udostępnianie swojego profilu osobom trzecim jest niedopuszczalne.
 5. Dodawanie Komentarzy i Postów jest nagradzane Punktami.
 6. Umieszczając wpis na Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie go w celach promocyjnych Portalu.
 7. Zakazuje się publikowania wpisów nie na temat, powielania na Forum istniejących już wątków, mnożenia (nabijania) Postów (czyli pisania jednego pod drugim, zamiast korzystania z możliwości edycji).
 8. Ostrzeżenia można dostać za: wulgaryzmy, inwektywy, obrażanie innych Użytkowników lub osoby trzecie, groźby, naruszanie praw autorskich (tak właściciela Portalu, jak i użytkowników), podawanie linków służących pobieraniu treści chronionych prawem autorskim, kierujących do stron komercyjnych oraz naruszających dobre obyczaje, wykorzystywanie Portalu www.dobrymontazysta.pl  do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM, nabijanie postów i powielanie wątków, jeśli użytkownik będzie to robił nagminnie, wpisy rażąco naruszające normy współżycia społecznego ,ujawnianie warunków handlowych i inne działania wbrew etykce biznesu.                                                                                                                                        
 9. Posty o charakterze wymienionym w § 5 pkt 8, a także wpisy szczególnie rażące lekceważeniem polskich norm językowych, zasad ortografii i interpunkcji, mogą być usuwane bez wcześniejszego poinformowania autora wpisu o tym fakcie.
 10. Groźby karalne i wyniesienie informacji ze Strefy Zamkniętej poza Forum grożą usunięciem konta.
 11. Użytkownicy naruszający § 5 pkt. 8-10 Regulaminu mogą być przez Administratora Portalu ostrzegani za pośrednictwem PW lub publicznie na Forum dyskusyjnym. W przypadku braku reakcji na ostrzeżenia mogą być oni banowani na czas określony lub w ostateczności usuwani z grona Użytkowników Portalu.
 12.  W sytuacjach szczególnych Administracja Portalu działając na zlecenie właściciela Portalu (Usługodawcy) zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika.
 13. Użytkownik, który zostanie 2 razy ostrzeżony przez Administratora w ciągu jednego miesiąca zostaje automatycznie zbanowany.
 14. Ostrzeżenie jest w mocy przez miesiąc kalendarzowy.
 15. Ban jest w mocy przez 7 dni kalendarzowych.
 16. Na czas zbanowania Użytkownik ma automatycznie zablokowaną możliwość pisania na Forum. O każdym banie, a także jego długości Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora lub Głównego Administratora w poniższy sposób: PW oraz e-mail.
 17. Na Forum jest tylko jeden Główny Administrator. W odróżnieniu od innych Administratorów on jako jedyny jest uprawniony do przyznawania banów bez ostrzeżenia. Oprócz niego jest także funkcja Moderatorów. Administratorzy oraz Moderatorzy pilnują porządku na forum. Mają prawo usuwania, przenoszenia oraz edytowania postów Użytkowników. Pomagają też Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów.                                                                                                                                              
 18. Każdy Użytkownik może oceniać artykuły.
 19. Zdjęcia można prezentować, przez dodawanie ich na Portal przy wykorzystaniu zakładki „Moje galerie” w „Panelu użytkownika”. Przed zamieszczeniem zdjęć i opublikowaniem galerii prosimy zapoznać się z instrukcją zamieszczania galerii.
 20. Jeżeli Użytkownik zamieszcza na Portalu zdjęcia, które nie są jego autorstwa, zobowiązany jest do wskazania ich autora.
 21. W galeriach serwisu nie można umieszczać zdjęć przedstawiających drzwi konkurencji. Takie galerie mogą być bez ostrzeżenia usuwane przez Administrację portalu.
 22. Zabronione jest podawanie linków służących pobieraniu treści chronionych prawem autorskim, kierujących do stron komercyjnych oraz naruszających dobre obyczaje.
 23. Zabrania się wykorzystywania Portalu www.dobrymontazysta.pl do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.
 24. Wszelkie treści (artykuły i zdjęcia) umieszczone na Portalu chronione są prawem autorskim i należą do Usługodawcy. Kopiowanie ich i publikowanie bez wcześniejszego uzyskania zgody Usługodawcy jest zabronione.
 25. Wszelkie znaki towarowe, logo lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone w Portalu stanowią chronione znaki towarowe i podlegają ochronie prawnej.
 26. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego Profil zostanie zablokowany na stałe lub tymczasowo - tzw. Ban.
 27. Usługodawca i Administrator Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za: skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z Portalu przez jego Użytkowników, treści zamieszczone w Portalu przez Użytkowników (Komentarze, Posty, zdjęcia itp.), szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła Użytkownika do Portalu przez osoby trzecie.

 

 

§ 6

Zasady zdobywania Punktów

 1. Każdy Użytkownik Portalu ma możliwość zdobycia punktów, które będą miały wpływ na jego status w społecznościowej hierarchii.
 2. Punkty podzielone zostały na 3 kategorie:

  1.    Kwalifikacje - za fachową wiedzę i dzielenie się nią z innymi użytkownikami
  2.    Aktywność - za wszelkie formy aktywności na forum 
  3.    Referencje - za ocenę klientów wykonanej u nich pracy
   
 3. Każdy, kto zarejestruje się na Portalu, uzyskuje status http://www.dobrymontazysta.pl/pliki/grafika/grafiki/gw3.gif.
 4. Dla uzyskania kolejnych statusów należy zdobyć minimalne wartości punktowe dla każdej kategorii. Poziom http://www.dobrymontazysta.pl/pliki/grafika/grafiki/gw4.gif można osiągnąć po uzyskaniu w sumie 600 punktów spełniając wymóg min. dla określonych kategorii. Analogicznie poziom „http://www.dobrymontazysta.pl/pliki/grafika/grafiki/gw5.gif” po uzyskaniu 1545 punktów.

 

Dokładną punktację i minimalne wartości dla każdego poziomu, przedstawia poniższa tabela:

 

 

 

 

 http://www.dobrymontazysta.pl/pliki/grafika/grafiki/gw3.gif

 http://www.dobrymontazysta.pl/pliki/grafika/grafiki/gw4.gif

http://www.dobrymontazysta.pl/pliki/grafika/grafiki/gw5.gif

Typ punktów

Zdarzenie

Wartość punktowa

Minimalna 
suma pkt.

Minimalna 
suma pkt.

Minimalna 
suma pkt.

Kwalifikacje

Zaliczenie szkolenia e-learning poziom podstawowy

5

0

5

5

Kwalifikacje

Autoryzowany Montażysta Porty

80

0

80

80

Aktywność

Dodanie Komentarza

2

0

20

80

Aktywność

Umieszczenie postu

1

0

90

250

Aktywność

Opublikowanie realizacji

10

0

50

150

Aktywność

Udział w ankiecie lub sondzie

20

0

60

140

Referencje

Otrzymanie referencji od klienta

15

0

45

90

Aktywność

 

Wprowadzenie kuponów konkursowych

1

0

250

750

Aktywność

Dodanie ogłoszenia

5

0

0

0

 

 

§ 7

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje Użytkowników Portalu mogą być składane przez Użytkowników na bieżąco w trakcie użytkowania Portalu, jak również w terminie do 30 dni od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna być przesłana na następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@dobrymontazysta.pl i zawierać oznaczenie Użytkownika oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 2. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu lub nie spełniające pozostałych wymogów wskazanych w ustępie poprzedzającym nie będę rozpatrywane przez Administratora.
 3. Nadesłane reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Administratora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w drodze zwrotnej wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została nadesłana.
 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie www.dobrymontazysta.pl oraz w siedzibie Administratora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie tygodnia (7 dni) od daty od przesłania Użytkownikowi informacji o zmianie regulaminu. Informacja o zamianie regulaminu przesyłana będzie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym przez Administratora.
 3. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki przewidzianej Regulaminem decydować będzie data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
 4. Zmiany mogą następować w wyniku postulatów użytkowników, w wyniku efektów badań sondażowych oraz w związku z ważnym interesem Usługodawcy, lub zmianami wymagań prawnych.
 5. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa powyżej, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji. Będzie skutkować to wygaśnięciem umowy między Portalem www.dobrymontazysta.pl   a Użytkownikiem i usunięciem Profilu Użytkownika.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.