Zasady Promocji „Nagrody dla Mistrzów Montażu”

 
 
 
REGULAMIN KONKURSU NAGRODY DLA MISTRZÓW MONTAŻU
 
 
§ 1 – Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin Konkursu Nagrody dla Mistrzów Montażu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie z wiedzy ogólnej o produktach Porta, zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Umbrella Marketing Group Sp. z o. o, z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną pod adresem: ul. Leonida Teligi 5/8, 02-777 Warszawa, posiadającą numer statystyczny REGON: 147244171 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9512379852. Organizator działa na zlecenie firmy Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
3. Konkurs jest ogłaszany w środkach masowego przekazu oraz poprzez stronę internetową: www.dobrymontazysta.pl.
4. Uczestnik akceptuje Regulamin poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeń Kuponów Konkursowych. Wysłanie zgłoszenia oznacza, że Uczestnik zapoznał się z zasadami Konkursu, oraz że nie wnosi z tego tytułu zastrzeżeń i wyraża zgodę na związanie się treścią niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, która:
a) posiada Autoryzację Grup Montażowych w firmie Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w Bolszewie lub zawodowo zajmuje się montażem drzwi.
b) posiada pozytywnie zweryfikowane i aktywowane konto AGM (Autoryzowanego Montażysty Porta) na Portalu www.dobrymontazysta.pl, lub posiada pozytywnie zweryfikowane i aktywowane konto Zawodowy na Portalu www.dobrymontazysta.pl.
c) zaakceptowała postanowienia Regulaminu oraz wypełniła Formularz osobowy przy rejestracji w portalu www.dobrymontazysta.pl, podając informacje zgodne z prawdą, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych.
d) której adres siedziby firmy oraz adres zamieszkania mieszczą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
7. Uczestnik Konkursu, który poda fałszywe dane lub zarejestruje Kod Konkursowy, na który nie ma pokrycia w wersji oryginalnego papierowego Kuponu Konkursowego, będzie wykluczony z Portalu lub z uczestnictwa w Konkursie.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach Regulaminu każdorazowo będą informowani Uczestnicy Konkursu za pośrednictwem strony internetowej publikowanej na www.dobrymontazysta.pl.
9. Tekst Regulaminu dostępny będzie na stronie internetowej www.dobrymontazysta.pl.
 
 
§ 2 – Definicje
 
Użyte w dalszej części Regulaminu terminy oznaczają:
 
• Biuro Obsługi Konkursu – zwane dalej „BOK”, specjalnie przeznaczone do obsługi Konkursu osoby, będące pracownikami Organizatora. Kontakt z tymi osobami jest możliwy we wszystkie dni robocze, w godz. od 9.00 do 17.00, pod numerem telefonu (22) 371 53 19 lub pod adresem mailowym bop@dobrymontazysta.pl lub pod adresem korespondencyjnym Organizatora: Nagrody dla Mistrzów Montażu, ul.Leonida Teligi 5/8, 02-777 Warszawa.
• Nagroda – towar, usługa lub uprawnienie do skorzystania ze świadczeń opisane w Katalogu Nagród.
• Organizator – Umbrella Marketing Group Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną pod adresem: ul.Leonida Teligi 5/8, 02-777, posiadającą numer statystyczny REGON: 147244171 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9512379852.
• PORTA – Porta KMI Poland Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolna 54 (84-239), KRS: 0000504087.
• Produkty Konkursowe – wszystkie ościeżnice z oferty standardowej wyprodukowane przez firmę Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w Bolszewie po dniu 1 marca 2012 r. Od dnia 7 grudnia 2015 r. zakres Produktów Konkursowych obejmuje dodatkowo wszystkie ościeżnice realizowane kontraktowo, produkowane w zamówieniach ekspozycyjnych, produkowane w ramach obsługi reklamacyjnej, wyprodukowane po 1 grudnia 2015 r. do końca trwania Konkursu
• Punkty – wyznaczniki aktywności Uczestnika w Konkursie, punkty otrzymać można za wprowadzenie numeru Kodu Konkursowego do Formularza Zgłoszeń Kuponów Konkursowych lub za rozwiązanie zadań w „Konkursach Specjalnych” organizowanych w trakcie trwania Konkursu. Punkty stanowią też wyznacznik możliwości podjęcia próby odpowiedzi na pytanie konkursowe. Rodzaje punktów są omówione w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu .
• Konkursy Specjalne – zadania, których rozwiązania umożliwiają zdobycie dodatkowych punktów w Konkursie.
• Kupon Konkursowy – drukowany kupon zawierający Kod Konkursowy, załączany do Produktów Konkursowych.
• Kod Konkursowy – unikalny numer, znajdujący się na Kuponie Konkursowym, którego rejestracja powoduje przyznanie punktów uczestnikowi.
• Formularz Zgłoszeń Kuponów Konkursowych – aplikacja znajdująca się na stronie www.dobrymontazysta.pl, służąca do wprowadzania numerów Kuponów Konkursowych .
• Katalog Nagród – wirtualny katalog nagród na stronie www.dobrymontazysta.pl, zawierający wizerunki Nagród wraz z ich opisem oraz liczbą Punktów uprawniających do ich zamawiania. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Katalogu Nagród w przypadku, gdy wyczerpaniu ulegną zapasy przedmiotów przeznaczonych na nagrody lub gdy zaistnieje taka potrzeba z przyczyn niezależnych od Organizatora. O dokonanych zmianach Organizator poinformuje Uczestników poprzez Stronę Konkursu www.dobrymontazysta.pl, w terminie 14 dni przed wprowadzeniem zmiany.
• Kategorie nagród w katalogu - rodzaj dostępnych nagród dla AGM-a oraz dla Zawodowego może się różnić. Część nagród może być dostępna tylko dla AGM-ów.
• Regulamin Konkursu – niniejszy Regulamin Konkursu Nagrody dla Mistrzów Montażu.
• Strona Konkursu – strona internetowa www.dobrymontazysta.pl, prezentująca zasady i warunki Konkursu oraz aplikacje do wprowadzania Kodów Konkursowych, zamawiania Nagród (dostęp do aplikacji obsługujących Konkurs jest możliwy tylko dla Uczestników posiadających login aktywowany w bazie danych portalu www.dobrymontazysta.pl jako AGM – Autoryzowany Montażysta Porta).
• Moje Nagrody - miejsce na Stronie Konkursu , w którym każdy zarejestrowany Uczestnik ma dostęp do informacji związanych z Konkursem – punkty, transakcje, statusy zamówień.
• Protokół Odbioru Nagrody – druk poświadczający rzeczywisty odbiór Nagrody przez zamawiającego ją Uczestnika.
• Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie, wynikające z niniejszego Regulaminu.
• Pytanie Konkursowe – pytanie ze znajomości produktów Porta zadawane Uczestnikowi.
• Jury – 2 pracowników Organizatora, którzy ostatniego dnia każdego miesiąca, drogą telefoniczną zadają Pytania Konkursowe Uczestnikom.
• Newsletter Strony Konkursu – wszelkie informacje wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail do Uczestników Konkursu dotyczące Konkursu.
 
 
§ 3 – Warunki Uczestnictwa w Konkursie
 
1. Uczestnictwo w Konkursie jak również korzystanie ze Strony Konkursu jest bezpłatne i dobrowolne.
2. Pozostałe kwestie regulują zapisy § 1 ustęp 5.
 
§ 4 – Czas trwania Konkursu
 
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 marca 2012 roku i trwa do odwołania z zachowaniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu, o czym Uczestnicy będą informowani za pośrednictwem Strony Konkursu. Termin zakończenia nie może być krótszy, niż 3 miesiące liczone od daty ogłoszenia Konkursu. Punkty zebrane przez Uczestników w trakcie trwania Konkursu, Uczestnicy mogą wymienić na Nagrody do 30 dni po ogłoszeniu terminu zakończenia konkursu. Po tej dacie tracą one ważność i nie mogą zostać wymienione na nagrody.
 
 
§ 5 – Kupony Konkursowe
 
1. Kupony dołączane są do produktów Porta KMI Poland Sp. z o.o. Sp.k. w Bolszewie, wprowadzonych do obrotu od dnia 1 marca 2012 roku. W każdym opakowaniu, wprowadzonym do obrotu od dnia 1 marca 2012 r., powinien znajdować się jeden Kupon. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak Kuponu w opakowaniach produktów, wprowadzonych na rynek przed dniem 1 marca 2012 r.
2. Każdy Kupon posiada niepowtarzalny Kod Konkursowy.
3. Kupon należy zachować w wersji papierowej, ponieważ będzie on potrzebny do wydania Nagrody.
4. Jeden numer Kuponu może być wpisany tylko raz i nie może się powtarzać. Aplikacja do wpisywania Kodów będzie automatycznie odrzucać wprowadzony już wcześniej Kod.
5. Organizator może odmówić wydania nagrody Uczestnikowi, który nie dostarczył oryginalnych Kuponów w formie papierowej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Kuponów przez pocztę.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę Kuponów przez Uczestnika.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak Kuponów w Produktach Konkursowych spowodowany działalnością osób trzecich.
 
 
§ 6 – Zasady naliczania Punktów i kontroli
 
1. Uczestnicy rejestrują się na portalu www.dobrymontazysta.pl. Po przejściu procesu weryfikacji prawdziwości danych osobowych mogą za pomocą Formularza zgłoszeń Kuponów Konkursowych wprowadzać Kody, za które automatycznie otrzymują punkty.
2. Uczestnicy zdobywają w Konkursie następujące rodzaje Punktów:
a) Punkty Za Montaż - przyznawane są po wprowadzeniu Kodów Konkursowych z Kuponów, załączanych do produktów Porta wprowadzanych na rynek od dnia 1 marca 2012 roku. Przelicznik dla punktów za sprzedaż to 10 (dziesięć) punktów za każdą ościeżnicę.
b) Punkty Specjalne – dotyczą dodatkowych specjalnych akcji organizowanych na Stronie Konkursu. Uczestnicy będą informowani o szczegółach akcji specjalnych na www.dobrymontazysta.pl w terminie 14 dni przed ich uruchomieniem oraz w Newsletterze Strony Konkursu.
3. Punkty są ważne przez 24 miesiące od momentu ich wprowadzenia przez BOK, z zastrzeżeniem §4 ust.2. Po upływie 24 miesięcy punkty automatycznie tracą ważność.
4. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy Uczestnik posiada kupony konkursowe w formie papierowej. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o przesłanie ich na adres Biura Obsługi Konkursu.
5. Uczestnik, który usunął Konto AGM – Autoryzowanego Montażysty Porta na Portalu www.dobrymontazysta.pl, a chce jeszcze raz przystąpić do Konkursu , zmuszony jest do powtórzenia procedury Rejestracji na portalu. Niewykorzystane Punkty z poprzedniego Konta nie mogą być przywrócone i nie ma możliwości ich naliczenia do nowoutworzonego Konta.
 
§ 7 – Wybór oraz procedura przyznawania Nagród
 
1. Uczestnicy, którzy zgromadzili odpowiednią liczbę punktów mogą zgłosić chęć ubiegania się o wybraną przez siebie Nagrodę, zaznaczając ją w wirtualnym Katalogu Nagród na www.dobrymontazysta.pl. Nagrodami są:
- odzież robocza firmy Porta KMI Poland Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
- gadżety oraz akcesoria z katalogu I Love Porta,
- nagrody specjalne wprowadzane do Katalogu Nagród.
Nagrody dostępne są do wyczerpania zapasów. Dostępność wybranej Nagrody może być uzależniona od uwarunkowań sezonowych.
2. Raz w miesiącu zbierać się będzie Jury, w którego skład wchodzić będą pracownicy Organizatora, w celu weryfikacji zgłoszeń do konkursu oraz zadania Uczestnikom Pytań Konkursowych. Pytania będą wybierane losowo z przygotowanej przez Organizatora puli. Prawidłowa odpowiedź na zadane pytanie będzie uprawniała do odbioru wybranej Nagrody. Pytanie będzie zadawane drogą telefoniczną.
3. Po Udzieleniu przez Uczestnika odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, Jury oceni poprawność odpowiedzi pod względem kreatywności, poprawności językowej i poznawczej.
4. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi pozwoli Uczestnikowi na otrzymanie wybranej Nagrody. Wartość wybranej Nagrody odpowiada ilości zebranych przez Uczestnika punktów na jego Koncie. W przypadku udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi, Uczestnik ma prawo zgłosić się dowolną ilość razy w Konkursie o wybraną nagrodę.
5. Wybrane przez Uczestnika Nagrody będą dostarczane wysyłkowo, bezpośrednio do Uczestnika, przez BOK, w terminie maksimum 14 dni od daty udzielenia prawidłowej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.
6. Dostarczenie Nagród odbywać się będzie na koszt Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wysyłania Nagród, z przyczyn od niego niezależnych np. z powodu wykorzystania stanów magazynowych. O zmianie terminu Uczestnik zamawiający daną Nagrodę będzie poinformowany przez BOK.
8. Nagrody wskazane w Katalogu nie mogą być wymienione na gotówkę.
9. Wartość Punktowa każdej Nagrody jest przedstawiona w Katalogu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania i wycofania Nagrody z katalogu z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Uczestnik, który dokonał wyboru tej Nagrody, zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie, drogą pocztową lub mailową. Organizator zaproponuje wówczas przyznanie innej Nagrody bądź Nagród z Katalogu, których łączna wartość punktowa będzie nie mniejsza niż wartość zamówionej Nagrody, lub zaproponuje Nagrody o podobnej charakterystyce. W przypadku braku akceptacji propozycji Organizatora punkty zasilą ponownie Konto Uczestnika.
11. Raz wybrane Nagrody nie mogą być zmienione.
12. Przy odbiorze Nagrody Uczestnik składa podpis na Protokole Odbioru Nagrody. Uczestnik jest zobowiązany do odesłania podpisanego Protokołu Odbioru Nagrody do BOK w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 8 - Dane Osobowe Uczestników
 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest PORTA.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez PORTA w celu zlecenia organizacji i przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. Administrator danych zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz usunięcia danych jeśli nie jest realizowany żaden inny cel. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem i jest ono równoznaczne z rezygnacją Użytkownika z Promocji.
4. Administrator danych osobowych jest upoważniony do ich przetwarzania w czasie trwania Konkursu - od momentu ich otrzymania oraz po jego zakończeniu przez okres konieczny do rozliczenia Konkursu i wypełnienia przez Organizatora wszelkich jego obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Danych Osobowych (ADO) Uczestnika jest Porta KMI Poland Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolna 54 (84-239) KRS: 0000504087;
2) ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem e-mail: IOD_PORTA@baltis.pl lub korespondencyjnie na adres „Inspektor ochrony danych Porta”, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 6c/17 lub pod adresem ADO (pkt. 1).
3) W zależności od celu w jakim przetwarzane są Uczestnika dane osobowe, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika będzie:
a) Art. 6 ust 1 lit b RODO. Celem przetwarzania danych osobowych jest wywiązanie się z postanowień Konkursu;
b) art. 6 ust 1 lit f RODO. Prawnie uzasadniony interes ADO (przy czym interesem tym jest marketing własnych produktów i usług w okresie trwania Konkursu);
c) art. 6 ust 1 lit a RODO. W zakresie w jakim Uczestnik wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cel przetwarzania danych osobowych jest wyrażony każdorazowo w treści zgody.
4) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO (pkt 3 lit b) Uczestnik ma prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
5) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (pkt 3 lit c) Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Odbiorcą danych osobowych jest Organizator.
7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) Uprawnione organy publiczne,
b) Podmioty z którymi ADO współpracuje w zakresie realizacji umowy (takie jak: agencje marketingowe, dostawcy usług IT, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, etc.),
c) Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji.
8) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 a w szczególności:
a) w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,
b) w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
c) jeżeli Uczestnik wyrażą zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
9) Uczestnik ma prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania,
e. cofnięcia zgody,
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO przysługuje Uczestnikowi prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
10) Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD lub ADO (pkt 1 i 2).
11) ADO może zastosować profilowanie w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową i marketingową. ADO nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących wpłynąć na sytuacje osób, których dane dotyczą.
 
§ 9 – Biuro Obsługi Konkursu
 
1. Informacje dotyczące Konkursu , w tym informacje dotyczące Punktów, ich weryfikacji oraz Nagród, można otrzymać telefonicznie lub mailowo w Biurze Obsługi Konkursu (BOK).
2. Z BOK można skontaktować się w następujący sposób:
a) telefonicznie pod numerem: (22) 371 53 19, w godzinach od 9.00 do 17.00, we wszystkie dni robocze;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres e-mail: bop@dobrymontazysta.pl,
c) za pośrednictwem poczty, pisząc na adres Organizatora: Nagrody dla Mistrzów Montażu, ul. ul. Leonida Teligi 5/8, 02-777 Warszawa.
3. W celu zabezpieczenia interesów Uczestników, BOK zastrzega sobie prawo do zadawania pytań w celu identyfikacji Uczestnika, podczas rozmowy telefonicznej. W przypadku odmowy podania informacji identyfikacyjnej Organizator nie jest zobowiązany do spełnienia próśb domniemanego Uczestnika.
4. Administrator (BOK) i Organizator Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, nieprawidłowości i szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez użytkownika swojego dostępu (Login i Hasło) do Konkursu , osobom trzecim.
 
§ 10 – Reklamacje
 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu ma prawo złożyć reklamację Organizatorowi.
2. Reklamacja powinna być przesłana na piśmie lub drogą e-mailową i powinna zawierać następujące informacje:
a. imię i nazwisko oraz adres do korespondencji lub adres e-mailowy Uczestnika zgłaszającego reklamację,
b. przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia i dowody ją potwierdzające,
c. datę i podpis Uczestnika.
3. Reklamację można wnosić w terminie tygodnia od dnia zaistnienia zdarzenia, stanowiącego podstawę reklamacji.
4. Uczestnik Konkursu przesyła reklamację na adres e-mail: bop@dobrymontazysta.pl lub na adres siedziby Organizatora: Nagrody dla Mistrzów Montażu, ul. Leonida Teligi 5/8, 02-777 i otrzymuje odpowiedź na adres, z którego wysłał reklamację.
5. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
6. Rozpatrzenie reklamacji, polegającej na zgłoszeniu wadliwej Nagrody, jeśli wadę obejmuje gwarancja producenta, będzie polegało na odesłaniu Uczestnika do punktu serwisowego producenta Nagrody. W innym wypadku, jeśli Nagroda nie jest objęta gwarancją producenta, a stwierdzono w niej wady, jest wymieniana na nową bez wad, a w przypadku braku takiej możliwości na inną Nagrodę o tej samej wartości Punktowej i podobnym przeznaczeniu.
 
§ 11 – Naruszenie Regulaminu i wykluczenie Uczestnika Konkursu przez Organizatora
 
1. Uczestnik Konkursu będzie wykluczony z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności za podawanie fałszywych danych.
2. Z chwilą wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, zgromadzone przez niego, niewykorzystane Punkty zostaną anulowane, a Konto Punktowe AGM na Portalu www.dobrymontazysta.pl zostanie zamknięte.
3. W przypadkach wykluczenia, wskazanych w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu, BOK zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych, mających na celu ochronę interesów pozostałych Uczestników.
4. Decyzję o uzasadnionym wykluczeniu Uczestnika z Konkursu podejmuje Organizator.
5. Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika zasad Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie powoduje utratę zebranych Punktów, wykluczenie z Konkursu, niemożność odbioru Nagród lub konieczność zwrotu Nagród lub ich równowartości.
 
§ 12 – Postanowienia końcowe
 
1. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Konkursu nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.