Polityka prywatności oraz POLITYKA COOKIES

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA COOKIES DOBRYMONTAZYSTA.PL

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Portalu www.dobrymontazysta.pl , wszelkie dane osobowe zamieszczone w Portalu lub przetwarzane w związku z jego prowadzeniem, są chronione zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s1) (zwanym dalej RODO) i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami. Prywatność osób odwiedzających nasz Portal ma dla nas priorytetowe znaczenie. Dokładamy wszelkich starań, aby na mocy obowiązującego prawa zagwarantować poufność posiadanych danych osobowych. W tym celu używamy m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (TLS) a przetwarzane dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach.
 
Z niniejszego dokumentu Polityki prywatności Użytkownik dowie się w jaki sposób Administrator Danych (ADO) przetwarza informacje o Użytkowniku, będące danymi osobowymi.
 
Na stronach Portalu mogą pojawić się linki do stron innych podmiotów zawierające ich ofertę umieszczane przez Użytkowników. Podmioty te mogą mieć własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty oraz usługi stron trzecich.
 
Usługodawcą portalu jest Porta KMI Poland Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolna 54 (84-390). Na zlecenie Usługodawcy Administrator Portalu zarządza prawidłowym działaniem Portalu wraz z Partnerem, który współdziała z Administratorem Portalu w celu dbania o rozwój Portalu.

Przetwarzanie danych osobowych
 
Zgodnie z obowiązującym prawem, nie będziemy bez zgody osób, których dane dotyczą, przekazywać ani udostępniać zebranych danych osobowych. Użytkownik poinformowany również zostanie o przysługujących mu prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
 
W związku z prowadzeniem Portalu www.dobrymontazysta.pl , Usługodawca, Partner i Administrator zbierają i przetwarzają dane osobowe Użytkowników Portalu w postaci bazy użytkowników Portalu. Dane indywidualne Użytkowników są wprowadzane do bazy podczas rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego na Portalu. Dane te będą przetwarzane tylko za zgodą Użytkownika tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem i celem udzielonej przez Użytkownika zgody oraz wymogami RODO.
 
Użytkownik, dobrowolnie podając swoje dane osobowe w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie www.dobrymontazysta.pl , oświadcza, że są one zgodne z prawdą oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę, zgodnie z wyrażonymi zgodami.
 
Podane przez Użytkownika dane przetwarzane są:
 
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych m.in. RODO;
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności i polityką cookies;
c. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO);
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Usługodawcy (prawnie usprawiedliwionych celów, przy czym prawnie usprawiedliwionym celem Usługodawcy jest marketing produktów i usług własnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 
Użytkownik ma prawo do:
 
a. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
c. sprostowania swoich danych osobowych;
d. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy;
f. przeniesienia danych do innego administratora danych.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO uprzejmie informujemy, że Administratorem Danych (ADO) Portalu www.dobrymontazysta.pl jest Porta KMI Poland Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolna 54 (84-390), KRS: 0000504087.
 
ADO powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem email: IOD_PORTA@baltis.pl lub korespondencyjnie na adres „Inspektor ochrony danych Porta KMI Poland”, Baltis Investment Sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia, lub na adres administratora danych.
 
Dane użytkownika mogą być udostępnione przez ADO następującym podmiotom:
 
a. Porta KMI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolna 54 (84-390);
b. podmiotom trzecim – w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa współpracującym z ADO w celu udostępnienia Portalu (np.: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, agencjom szkoleniowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, ect.);
c. uprawnionym organom publicznym.
 
W przypadku udostępnienia danych osobowych Użytkownika ADO wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania udostępnionych danych jedynie w celu świadczenia usługi lub produktu.
 
W stosunku do danych osobowych Użytkownika, ADO może zastosować profilowanie w zakresie i w związku ze statystyką marketingową. ADO nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących wpłynąć na sytuację osób, których dane dotyczą.
 
Dane osobowe Użytkownika, ADO przechowuje nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadził, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu ich przechowywania.
Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw za pośrednictwem poczty email, oraz poczty tradycyjnej na adres IOD lub ADO wskazane powyżej.
 
ADO w terminie miesiąca od otrzymania żądania dotyczącego praw Użytkownika, udzieli odpowiedzi w związku z żądaniem Użytkownika. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji odpowiedzi może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
 
W przypadku, gdy żądanie Użytkownika okazało by się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, szczególnie ze względu na swój nagminny charakter, ADO może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku lub odmówić podjęcia działań w związku z nadmiernym żądaniem o czym informuje Użytkownika składającego żądanie.
Użytkownik ma również prawo w przypadku z niezadowolenia z uzyskanej od IOD lub ADO odpowiedzi, złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zabezpieczenia
 
ADO wdrożył środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe Użytkowników, mające na celu ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Wdrożona jest kontrola dostępu do danych oraz metody zabezpieczeń danych m.in. poprzez szyfrowanie danych oraz kanałów komunikacji. Dane osobowe Użytkowników przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez ADO. Dzięki wdrożeniu zabezpieczeń ADO minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 
Ochrona prywatności osób niepełnoletnich
 
Portal www.dobrymontazysta.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej społeczności. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających Portal www.dobrymontazysta.pl (takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane zgodnie z celem w związku z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez Portal bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 
Polityka plików cookies
 
Portal www.dobrymontazysta.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie Portalu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie. Google udostępniło dodatek do najpopularniejszych przeglądarek internetowych pozwalający na blokowanie działania narzędzia Google Analitics. Dodatek dostępny jest pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
 
Serwisy obce, do których linki pojawiają się na Portalu mogą także używać plików cookies umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Zalecamy zapoznanie się z Politykami prywatności tych serwisów. W szczególności takie cookies to:
 
1. Facebook – informacje o odwiedzanych witrynach i wykorzystywanych aplikacjach Facebook, informacje o urządzeniu oraz informacje o aktywności użytkownika bez żadnego dalszego działania z jego strony. Polityka prywatności serwisu Facebook, zasady stosowania plików cookies dostępne pod adresem https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/
2. Instagram – informacje o odwiedzinach witryny i wykorzystywanych usługach Instagram, informacje o logowaniu oraz dostosowaniu treści reklamowej do preferencji użytkownika. Polityka prywatności serwisu Instagram oraz informacja o plikach cookies znajdują się na stronie https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
3. Youtube – informacje o preferencjach użytkownika oraz liczydło kliknięć, dostosowanie treści reklamowych do preferencji użytkownika. Polityka prywatności serwisu Youtube dostępna pod adresem http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/,
4. Wp.pl – informacje o preferencjach użytkownika, informacje o dostosowaniu treści reklamowych do preferencji użytkownika. Polityka prywatności serwisu wp.pl dostępna pod tym adresem https://onas.wp.pl/poufnosc.html?ticaid=11b893
5. OnAudience.com – dostosowanie treści reklamowych do preferencji użytkownika. Polityka prywatności dostępna pod adresem http://www.onaudience.com/privacy-policy
6. Beep.bi – zanonimizowane zbiorcze analizy danych preferencji reklamowych użytkowników. Polityka prywatności dostępna pod adresem http://www.deep.bi/privacy
 
Usługodawca Portalu nie odpowiada za poprawność Polityk prywatności oraz informacji o plikach cookies zamieszczonych na serwisach internetowych podmiotów trzecich.
 
Cookies identyfikuje Użytkownika Portalu, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody obsługi Portalu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz organizacji Usługodawcy Portalu w celu optymalizacji działań.
 
Na naszym Portalu wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na poszczególnych stronach:
• Internet Explorer
• Safari
• Chrome
• Firefox
• Opera
Urządzenia mobilne:
• Android
• Safari
• Windows Phone
• Blackberry
 
Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji (np.: newsletter).
 
 
Zmiany zasad zachowania polityki prywatności
 
Zasady zachowania poufności i prywatności informacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez konieczności powiadomienia Użytkowników. Wszelkie zmiany będą uwzględniać przepisy obowiązującego prawa i zostaną zamieszczone na tej stronie.
 
 
Kontakt
 
Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres IOD_PORTA@baltis.pl