Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1)       Administratorem Danych Osobowych (ADO) Użytkownika jest Porta KMI Poland Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolna 54 (84-239) KRS: 0000504087;

2)       ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem e-mail: IOD_PORTA@baltis.pl lub korespondencyjnie na adres „Inspektor ochrony danych Porta”, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 6c/17 lub pod adresem ADO (pkt. 1).

3)       W zależności od celu w jakim przetwarzane są Państwa dane osobowe, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie:

a)       Art. 6 ust 1 lit b RODO. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy świadczenia usług udostępnionych na Portalu.

b)       art. 6 ust 1 lit f RODO.  Prawnie uzasadniony interes ADO (przy czym interesem tym jest marketing własnych produktów i usług).

c)       art. 6 ust 1 lit a RODO. W zakresie w jakim wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cel przetwarzania danych osobowych jest wyrażony każdorazowo w treści zgody.

4)       W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO (pkt 3 lit b) mają Państwo prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

5)       W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (pkt 3 lit c) mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6)       Odbiorcą danych osobowych jest  Porta KMI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolna 54 (84-239).

7)       Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

a)       Uprawnione organy publiczne,

b)       Podmioty z którymi ADO współpracuje w zakresie realizacji umowy (takie jak: agencje marketingowe, dostawcy usług IT, kancelarie prawne, agencje szkoleniowe, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, etc.),

8)       Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 a w szczególności:

a)       w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,

b)       w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

c)       jeżeli Państwo wyrażą zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.

9)       Użytkownik ma prawo do:

a.        dostępu do swoich danych osobowych, 

b.       sprostowania swoich danych osobowych,

c.        żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d.       usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania,

e.        cofnięcia zgody,

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

10)   Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD lub ADO (pkt 1 i 2).

11)   ADO może zastosować profilowanie w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową i marketingową. ADO nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących wpłynąć na sytuacje osób, których dane dotyczą.

12)   Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.